Bệnh

Posted by

Bệnh, nằm nhà mấy ngày mới có thời gian ngắm tranh ảnh.
Đến bức “Đinh dậu” càng ngắm càng nóng máu. Tay Trung Quan Do này thế mà thâm hơn nhọ. Hắn mắng mình là cái đồ “đuôi to đầu bé” thế mà mình không biết gì cứ treo nghênh ngang giữa nhà.
Định gỡ xuống, nhưng nghĩ lại, cứ để đó để người ta đến chê bai cho biết mặt.