Chào các bạn

Posted by

Chào các bạn ,
với Tôi…
Hình như trời đã hết u ám , vườn nhà đẹp hơn vì ” hổ ,báo ,cáo ,cầy ” đã tạm sạch… chúng muốn phá , muốn rung cũng chỉ lén lút sau lưng mà thôi…!!! “Những Người nông dân “cứ chăm chỉ trên mảnh vườn nhà là đủ… Nhưng đề phòng thiệt hại , “Người nông dân “không được chủ quan , phải tiêm phòng trước khi bị chúng cắn…!!!