ĐẠI DUYÊN VÀ ĐẠI PHƯỚC ĐẾN TĂNG THỐNG MYANMAR

Posted by

ĐẠI DUYÊN VÀ ĐẠI PHƯỚC ĐẾN TĂNG THỐNG MYANMAR
Nhận lời thỉnh mời của đại thí chủ Hà Nội,
Cũng nhân phước duyên hy hữu này, Tăng đoàn Quý Ngài Đại trưởng lão Tăng Thống Myanmar đến thăm Phật Tử Theravāda Hà Nội, giành thời gian thuyết pháp và giao lưu với phật tử. Thật là cơ hội hiếm có và duyên lành to lớn được cúng dường đến Quý Ngài trong ngày hôm nay 17/03/2017.
Đoàn gồm các Quý Ngài sau:
1. Ngài Đại Trưởng Lão Tăng thống giáo hội Phật giáo Myanmar Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Ashin Kumara Bhivaṁsa.
2. Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng VI Sayadaw Bhaddanta Vāyāmindābhivaṃsa Tipiṭakadhara Tipiṭakakovida
3. Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng VII Sayadaw Bhaddanta Sīlakkhandhābhivaṃsa Tipiṭakadhara Tipiṭakakovida
4. Ngài Đại Trưởng Lão Tổng thư ký Hội đồng Tăng Già (Saṅghā) Myanmar Sayadaw Candimarbhivaṁsa
Hộ độ cho Quý Ngài còn có Sư Kapiya của Ngài Tăng Thống. Đại đức quản lý tháp Shwe Dagon ở Indonesia.
Đại đức Hộ Giới phiên dịch lời của Quý Ngài cho đại chúng Phật tử nghe.
Ngài đại trưởng lão Tăng thống đã giảng bài pháp cho các Phật tử Hà Nội, với chủ đề ĐÓNG CỬA 4 CÕI KHỔ, do Sư Hộ Giới phiên dịch. Bốn cõi khổ gồm có: địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh. Xin tóm tắt đại ý đóng cửa 4 cõi khổ bằng 4 phương cách như sau:
Thứ nhất, trong sạch Giới;
Thứ hai, trong sạch Tâm;
Thứ ba, trong sạch Tri kiến;
Thứ tư, trong sạch Hoài nghi.
– Trong sạch Giới, có thể ví như bộ quần áo chúng ta mặc hàng ngày, quần áo bị dơ bẩn thì phải giặt sạch sẽ. Giới cũng vậy, người Phật tử tại gia tu năm giới (trộm cắp, sát sinh, nói dối, tà dâm, uống rượu và các chất say). Nếu bị phạm giới nào thì đến bàn thờ Phật xin lại giới ấy, gọi là làm trong sạch giới trở lại, nói tiếng Việt hay Pali đều được.
– Trong sạch Tâm có hai cách: Thứ nhất là niệm 10 ân đức Phật; Thứ hai là rải tâm từ.
– Trong sạch Tri kiến: phải hiểu được rằng không có đấng tạo hóa, đó là trong sạch tri kiến. Thế giới có 5 tôn giáo, gồm 4 tôn giáo lớn (Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo/Hindu) và tôn giáo thứ 5 gom thập cẩm các loại tín ngưỡng, kể cả đạo Mẫu của VN. Trong đó, duy nhất có Phật giáo là dạy Vô ngã, không có đấng tạo hóa, tất cả được vận hành theo quy luật nhân quả và nhân duyên. Còn lại 4 tôn giáo kia dạy có cái ngã tạo tác, có đấng sáng tạo…
Trong sạch Tri kiến nữa là phải hiểu được rằng, không có linh hồn. Nhiều người vẫn nghĩ trong thể xác này có linh hồn. Ví dụ trong đầu bạn đang nghĩ một con sâu, một con sâu bò lồm cồm ngang trong đầu, thử bắt con sâu ấy có được không? Vậy thì linh hồn cũng không ở trong đầu, không ở trong tim. Vì sự thực không có linh hồn. Chỉ có Danh và Sắc. Danh là tinh thần, là tâm. Sắc là vật chất, là cơ thể.
– Trong sạch hoài nghi: hiểu một cách chắc chắn là không thể có đấng tạo hóa, phải loại bỏ hoài nghi có đấng tạo hóa.
Như vậy, có 4 phương cách để ĐÓNG CỬA 4 CÕI KHỔ:
Trong sạch Giới;
Trong sạch Tâm;
Trong sạch Tri kiến;
Trong sạch Hoài nghi.
Một người thực hành bốn phương cách trên, làm cho trong sạch Giới, Tâm, Tri kiến, Hoài nghi. Gọi là TIỂU NHẬP LƯU.
(p/s: Các ngài Tam tạng là nhưng bậc thông thuộc toàn bộ hệ thống kinh điển nguyên thủy khoảng 16.000 trang, trải qua cuộc thi kéo dài 3 năm, đọc và viết không được phép sai sót từ nào)
Thật diễm phúc cho những ai được diện kiến, đảnh lễ, cúng dường, hộ độ, nghe pháp, hành thiền và thân cận với các Quý Ngài.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Ngài Đại Trưởng Lão Tăng thống giáo hội Phật giáo Myanmar Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Ashin Kumara Bhivaṁsa. Ngài Đại Trưởng Lão Tổng thư ký Hội đồng Tăng Già (Saṅghā) Myanmar Sayadaw Sandimarbhivaṁsa. Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng VI Sayadaw Bhaddanta Vāyāmindābhivaṃsa Tipiṭakadhara Tipiṭakakovida và Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng VII Sayadaw Bhaddanta Sīlakkhandhābhivaṃsa Tipiṭakadhara Tipiṭakakovida cùng chư Tăng trong đoàn.
Xin chư Thiên và nhân loại hoan hỉ với phước báu cung kính đón rước các Bậc Thiện Trí Thức của chúng con.
Natthi me saranaṃ aññaṃ,
Saṅgho me saraṇam varaṃ,
Etena saccavajjena,
Hotu me jayamaṅgalaṃ.
Chẳng có nơi nương nhờ cao trọng
Bằng Tăng Già vô thượng chí tôn
Chúng con quy ngưỡng một lòng
Y lời chân thật, cầu mong an lành
Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu!
Nguyện cho Phật giáo được trường tồn!
Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu!
Nguyện cho Phật giáo được trường tồn!
Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu!
Nguyện cho Phật giáo được trường tồn!
Sādhu, Sādhu, Sādhu lành thay!