Một thời ngang dọc dọc ngang

Posted by

Một thời ngang dọc dọc ngang
Cưỡi trên tuấn mã co càng khiển cương 😀
“Nỏ thần” kia chắc tay giương
Chim nào thoát mắt tinh tường ngắm xa
😀 😀 😀
Bách phát bách trúng đó nha
Hoàng Xuân Vinh giỏi may ra…bằng mềnh :))
Kakaka! Vô tình vớ được cái ảnh bị chụp trộm này (2003), chợt nhớ con “ngựa sắt” của mềnh quá cơ. Chả nhẽ lại kiếm 1 con Xích Thố cho bõ thèm 😀