Ông Pham Sanh Châu tham gia ứng cử Tổng Giám Đôc UNESCO

Posted by

Ông Pham Sanh Châu tham gia ứng cử Tổng Giám Đôc UNESCO, không biết vô tình hay cố ý, ông đem theo chai nước Trà O Độ của Tân Hiệp Phát để trên bàn, tôi cho là ông cố ý!
Và quần chúng nhân dân Việt Nam như thường lệ chửi bới ông! Theo tôi thế này: việc Con Ruồi Tân Hiệp Phát chúng ta có thể có nhiều ý kiến trái chiều, người ghét người bênh… nhưng ĐÓ LÀ CHUYỆN NỘI BỘ DÂN TỘC TA!
Nhưng đối với bên ngoài, thì ta phải chọn lựa những Thương Hiệu Sản Phẩm Đại Diện để giới thiệu, vậy ta chọn cái gì đây?
Cô Ca hay Pepsi? Hay Lavie?
Cả một quốc gia không có một thương hiệu nào ra hồn, có một cái tàm tạm thì bị ghét bỏ vùi dập, bởi vậy nghèo hoài không ngóc đầu lên nổi !
Nhục thiệt! Chỉ chửi bới nhau, cắn xé nhau là tài, còn chả có cái quần què gì coi được cả, đem Tây Mỹ đội lên đầu thì sướng ha!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >