Summer courses at NUS: Khóa học mùa hè về Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội của Đại học Quốc gia Singapore từ 19

Posted by

Summer courses at NUS: Khóa học mùa hè về Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội của Đại học Quốc gia Singapore từ 19-30/6/2017. Mời các bạn quan tâm đăng ký. Sinh viên và những người đăng ký sớm được giảm giá.
* One-week courses (20 hours):
+ June 19-23, 2017:
Experimental Methods
Game Theory I (introduction)
Interviews and Focus Group Research
Network Analysis I (introduction)
Quantitative Public Policy Analysis I (introduction)
Quantitative Text Analysis I (introduction)
+June 26-30, 2017:
Game Theory II (advanced)
Network Analysis II (advanced)
Qualitative Data Analysis
Quantitative Public Policy Analysis II (advanced)
Quantitative Text Analysis II (advanced)
**Two-week courses (40 hours):
+June 19-30, 2017:
Applied Data Analysis
Case Study Analysis
Data Visualization
Time Series and Spatial Analysis